COVID-19

Zasady postępowania w okresie zagrożenia epidemicznego

obowiązujące w OW Czerwony Kozioł w Głuchołazach

I. Pracownicy i dostawcy usług zewnętrzych

a). Wszyscy nasi pracownicy dokonują samooceny stanu zdrowia przed pojawieniem się w pracy

b). Dodatkowo każdy pracownik, jak i dostawcy usług zewnętrzych, przed rozpoczęciem pracy zobligowani są do wykonania pomiaru temperatury ciała przy użyciu bezdotykowego termometru; do wykonywania czynności zawodowych dopuszczone są  tylko i wyłącznie osoby, kiedy ich temperatura nie przekracza 38 ℃  oraz nie wykazują innych objawów takich jak: kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem; w przypadku wystąpienia temperatury przekraczającej 38℃ lub wymienionych wyżej objawów  pracownicy nie zostają dopuszczeni do pracy i zaleca się im postępowania zgodnego z wytycznymi GIS

c). Wszyscy pracownicy i dostawcy usług zewnętrzych powinni złożyć „Oświadczenia dotyczące ich własnej oceny swojego stanu zdrowia”. Złożenie oświadczenia związane jest z uzyskaniem zgody na dopuszczenie pracowników do pracy; kierownictwo obiektu powinno dokonywać na bieżąco  weryfikacji stanu zdrowia podległych pracowników i udzielania im pomocy, gdyby nastąpiła taka konieczność

d). W trosce o zdrowie wszyscy nasi pracownicy zobligowali zostali do bezwzględnego stosowania środków ochrony osobistej takich jak przyłbice, maseczki i rękawiczki. Dobór tych środków jest uzależniony od stanowiska i rodzaju wykonywanej  pracy.

e). Wdrożyliśmy rozwiązania związane z troską o zapewnienie bezpieczeństwa naszych Gości, m.in. poprzez dostępność środków antybakteryjnych, wszyscy nasi pracownicy i zewnętrzni dostawcy usług mają obowiązek systematycznego używania środków dezynfekujących podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych w Ośrodku.

f). Zastosowaliśmy zasadę zachowania bezpiecznego rozsądnego pomiędzy pracownikami wykonującymi swoje obowiązki służbowe oraz zastosowaliśmy taki sam dystans w stosunku do naszych Gości.

g). Z regularną częstotliwością przeprowadzamy dezynfekcje i wietrzenie pomieszczeń obiektu.

 

II. Strefy ogólne (korytarze, klatki schodowe, toalety):

a) Strefy ogólnodostępne naszego Ośrodka stanowią  przestrzeń , w której obowiązuje zalecenie poruszania się w maseczkach zarówno przez pracowników jak i naszych Gości

b). W naszym obiekcie mogą przebywać wyłącznie osoby będące zameldowanymi Gośćmi;

c). W strefach ogólnodostępnych  znajdują się środki antybakteryjne wraz instrukcjami  skutecznej dezynfekcji rąk;

e). Prowadzona jest bieżąca  i dokładna dezynfekcja klatek schodowych, korytarzy oraz toalet ogólnodostępnych; w każdej z tych toalet znajduje się instrukcja oraz niezbędne środki do prawidłowego mycia i skutecznej dezynfekcji rąk;

f). Prowadzona jest regularna dezynfekcja miejsc szczególnie narażonych na dotyk, takich jak: klamki, blaty i stoliki w strefach ogólnych, poręcze etc;

g). Zalecamy regularnie wietrzenie pomieszczeń przestrzeni wspólnych w celu zapewnienia jeszcze lepszej cyrkulacji świeżego powietrza;

h). Systematycznie sprawdzamy jakość wykonywanej pracy w zakresie dezynfekcji stref ogólnych, poprzez wykonywanie regularnych kontroli pracy personelu.

 

III. Strefa zakwaterowania:

a). W biurze Ośrodka znajduje się informację o maksymalnej ilości osób mogących przebywać w całym obiekcie jak również w jego poszczególnych częściach;

b). W celu zwiększenia bezpieczeństwa sanitarnego ustaliliśmy max. ilość miejsc w pokoju do 4, a max. ilość miejsc przypadających na 1 węzeł sanitarny do 6

c). Wprowadziliśmy zasadę świadomego rozmieszczania Gości w strukturze obiektu, co oznacza, że minimalizujemy ilość osób przebywających w pokojach na danym piętrze i korytarzu

d). W widocznych i łatwo dostępnych miejscach zapewniamy dostępność środków do dezynfekcji rąk

e). Apelujemy, aby zachowywać bezpieczny rozsądny dystans pomiędzy osobami

f). W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, tak jak postępujemy w przypadku każdego pracownika obiektu rozpoczynającego pracę, tak i w przypadku Gości przed rozpoczęciem pobytu dokonujemy pomiaru temperatury. W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury, minimum 38℃ (przy pomiarze bezdotykowym termometrem) lub innych widocznych objawów takich jak kaszel, katar, duszności, problemy z oddychaniem zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia Gościa, dokonania powtórnego pomiaru temperatury jego ciała i w wypadku potwierdzenia obaw zawiadomienia o zdarzeniu właściwych służb sanitarnych.

g). Ośrodek zabezpiecza dla Gości pomieszczenia izolatek w ilości 1 izolatka/30 zakwaterowanych

h). W biurze Ośrodka są dostępne numery telefonów do Sanepidu oraz adresy najbliższych aptek;

i). Staramy się o systematyczne informowanie Gości o zmianach w procedurach bezpieczeństwa obowiązujących w naszym obiekcie.

j).  O należyty stan sanitarny całego obiektu dbają na bieżąco dyżurujący (6:00 – 21:00) pracownicy Ośrodka, po zakończeniu każdego turnusu wszystkie pokoje poddawane są gruntownej dezynfekcji

k). Przestrzegamy normy  prania pościeli w temperaturze min 60℃

 

IV. Strefa stołówki:

a). Wprowadzamy ograniczenie liczby osób korzystających jednorazowo ze stołówki do max.60 z zachowaniem zasady bezpiecznego rozmieszczenia miejsc konsumenckich przy stołach

b). Obowiązuje zasada, że żywienie uczestników odbywa się w turach wg ustalonego grafiku, w grupach zorganizowanych, ze wspólnym wejściem i wyjściem ze stołówki i pod opieką kadry

b). Obsługa stołówki ma obowiązek pracy w niezbędnych środkach ochrony osobistej

c). Po każdej turze posiłku następuje dezynfekcja stołów i blatów, po każdym posiłku gruntowne sprzątanie stołówki i jej kompleksowa dezynfekcja

 

V. Strefa świetlic:

a). Świetlice są dostępne na zasadach opisanych aktualnymi przepisami prawa zgodnie z rozporządzeniem wskazanym na https://www.gov.pl/web/rozwoj/hotele-i-inne-miejscanoclegowe.

b). Przy wejściach do świetlic zapewniono dostępność środków do dezynfekcji rąk;

c). Codziennie przed rozpoczęciem zajęć pracownicy przeprowadzają staranne i gruntowne sprzątanie oraz dezynfekują w świetlicy stoły, krzesła, oraz inne detale wyposażenia.

d). Przed  zajęciami oraz po ich zakończeniu świetlice są wietrzone w celu zapewnienia w nich właściwej wymiany świeżego powietrza;

e). Do prowadzenia zajęć świetlicowych niezbędna jest w trakcie ich trwania stała obecność opiekuna grupy, który  jest odpowiedzialny za przestrzeganie dopuszczalnej liczby uczestników zajęć i ich bezpieczne rozmieszczenie

f). Maksymalna ilość uczestników podczas zajęć świetlicowych nie powinna przekraczać liczby 60 osób w wypadku świetlicy głównej (z salą dyskotekową) i 20 osób w przypadku pozostałych sal

 

VI. Strefa terenu rekreacyjnego:

a) Korzystanie z terenu rekrecyjnego odbywa się wg określonego wcześniej harmonogramu z zachowaniem zasady ścisłego podziału terenu pomiędzy poszczególne grupy

b) Warunkiem korzystania z terenu jest stała obecność opiekuna grupy, który jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez uczestników zasad bezpieczeństwa sanitarnego

c) Ustala się max. liczbę uczestników ogniska na 60, z zachowaniem  bezpiecznych odległości pomiędzy poszczególnymi osobami

d) Każda grupa korzysta z własnego sprzętu sportowo – rekreacyjnego, a w wypadku użyczania go innej grupie winnien być on każdorazowo poddany niezbędnej dezynfekcji.

 

VII. Obowiązki organizatora kolonii/obozu

a). Każdy z organizatorów wypoczynku l dzieci i młodzieży przygotowuje i wdraża szczegółowy regulamin dot. bezpieczeństwa sanitarnego pobytu grupy w Ośrodku.

b). Ww regulamin powinnien uwzględniać wszelkie zalecenia GIS i innych organów administracji państwowej oraz powinien być zgodny ze zasadami określonymi przez O.W. Czerwony Kozioł.

c). Do szczególnie ważnych obowiązków kadry kolonijnej należy:

– egzekwowanie porządku, dyscypliny i codziennej higieny

– przestrzeganie zasady korzystania przez uczestników wyłącznie z własnych pokoi i toalet do nich przypisanych

– szczególna troska o zachowanie najwyższych standardów higieny podczas posiłków

– podział na niewielkie grupy zajęciowe z preferencją zajęć na świeżym powietrzu

– realizacja zajęć w terminach i miejscach przewidzianych w przyjętych grafikach

– codzienne (poranne i wieczorne) mierzenie temperatury wszystkich uczestników i stała oraz

obserwacja stanu zdrowia swoich podopiecznych

d). W trakcie kolonii obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin uczestników

 

VIII. Podsumowanie

Szanowni Państwo, wszystkich naszych Gości i pracowników obowiązują zalecenia GIS. Rozwój sytuacji oraz aktualizowane przepisy są przez nas na bieżąco monitorowane. Dbamy o sprawne przekazywanie informacji naszym Gościom i pracownikom. Nasi pracownicy, którzy mają strzec bezpieczeństwa naszych Gości, przechodzą regularne instruktaże na temat zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa. Realizując przedstawione tutaj zalecenia i zasady dbamy wspólnie o swoje i nasze zdrowie. Zaprezentowane powyżej informacje podlegają bieżącej aktualizacji i będą modyfikowane zgodnie z nowymi wytycznymi GIS oraz innych organów administracji państwowej.