Ogólne Warunki Uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AGENCJĘ TURYSTYCZNO-USŁUGOWĄ MAREK DUDA
 
Agencja Turystyczno-Usługowa Marek Duda posiada zaświadczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych – Nr 43/0886/2004.
 
I. ZAWARCIE UMOWY
1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Agencję Turystyczno – Usługową Marek Duda, zwaną w dalszej części Organizatorem.
2. Zawarcie pomiędzy Uczestnikiem (Klientem) a Organizatorem umowy o udział w imprezie, następuje w momencie podpisania umowy zgłoszenia przez Uczestnika lub osobę występującą w jego imieniu i przedstawiciela Organizatora lub upoważnionej agencji, bądź poprzez przyjęcie przez Organizatora opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w wysokości określonej w ofercie.
3. Klient zawierając umowę z Organizatorem potwierdza, że zapoznał się z ofertą imprezy oraz niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa i je akceptuje.
4. Organizator zobowiązuje się do realizacji imprezy zgodnie z umową i ofertą imprezy.
5. Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych
6. W umowie zgłoszeniu strony mogą określić wymagania specjalne, o których Klient powiadomił Organizatora i na które strony umowy wyraziły zgodę.
7. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie mogą nastąpić wyłącznie w formie i za zgodą umawiających się stron.  
 
II. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Uczestnik zobowiązany jest do dokonywania wpłat za imprezę w terminach określonych w ofercie.
2. W razie niedokonania wpłaty w określonym terminie Organizator może rozwiązać umowę w dniu następującym po ostatnim dniu tego terminu, chyba że wyrazi zgodę na przedłużenie terminu zapłaty.
3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek Organizatora, a koszty operacji bankowych ponosi Uczestnik.
 
III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY
1.Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych  w ustawie, w razie odstąpienia od umowy Uczestnik  jest obowiązany do zapłacenia na rzecz Organizatora opłaty za rezygnację, której wysokość odpowiada zapłaconej przez Klienta cenie imprezy pomniejszonej o zaoszczędzone przez Organizatora koszty lub wpływy z alternatywnego wykorzystania danych usług w ramach tej imprezy. Klient może żądać od Organizatora uzasadnienia wysokości opłaty za odstąpienie od umowy.
Szacunkowa wysokość strat Organizatora w zależności od terminu rezygnacji, to:
a) do 50 zł – przy rezygnacji w terminie do 45 dni przed rozpoczęciem
b) utrata zadatku – przy rezygnacji pomiędzy 44 a 15 dniem przed rozpoczęciem
c) do 90% ceny imprezy – przy rezygnacji później niż 14 dni przed rozpoczęciem
2. Organizator nie będzie dokonywał potrąceń, jeśli w czasie pozwalającym Organizatorowi na dokonanie niezbędnych formalności, w miejsce osoby rezygnującej zostanie przedstawiona inna osoba mogąca uczestniczyć w imprezie, która przejmie wszystkie wynikajace z umowy obowiązki.
3. Uczestnik może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia opłaty za rezygnację w przypadku zaistnienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację  imprezy. Klient może żądać od Organizatora wyłącznie zwrotu dokonanych wpłat, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
4. Rezygnację z uczestnictwa można złożyć wyłącznie w formie pisemnej i następuje ona z datą doręczenia jej Organizatorowi.
5. Za rezygnację z udziału w imprezie uznaje się także niestawienie Klienta w wyznaczonym czasie i miejscu przed rozpoczęciem imprezy, bądź nieposiadanie przez Klienta dokumentów, których brak uniemożliwia udział w imprezie.
6. Organizator może rozwiązać umowę i dokonać pełnego zwrotu wpłat dokonanych przez Klienta z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i nadwyczajnych okoliczności. Organizator powiadomi Klienta na trwałym nośniku o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i dokonania pełnego zwrotu wpłat dokonanych przez Klienta z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie nie przekroczyła wymaganego minimum 30 osób , a Organizator powiadomił Klienta o rozwiązaniu umowy w terminie nie później:
a) niż na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,
b) niż na 7 dni przed rozpoczeciem imprezy trwającej 6 dni lub krócej
W takim wypadku Organizator dołoży wszelkich starań aby zapewnić uczestnikowi alternatywną ofertę.
8. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat w terminie nieprzekraczającym 7 dni. Przy dokonaniu zwrotów wpłaconych kwot odsetki nie przysługują.
 
IV. ZMIANA PROGRAMU, ŚWIADCZEŃ I CEN, OBOWIĄZKI I OPDPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że program ma charakter ramowy. Organizator zastrzega sobie prawo, o ile zajdzie taka potrzeba, do realizowania programu ekwiwalentnego, co nie stanowi zmiany warunków umowy. Jeżeli uczestnik zawiadomiony o zmianie programu imprezy nie zgłosi rezygnacji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził on zgodę na nowe warunki. W wypadku braku akceptacji ze strony Klienta zaproponowanej zmiany oznacza to, że  odstępuje on od umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.                                                                                                                                                          
2. Organizator zastrzega sobie możliwość podniesienia ceny imprezy w wypadku wzrostu: kursów walut, kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków i innych zdarzeń fizycznych bądź prawnych od niego niezależnych. Tego rodzaju zmiana nie stanowi zmiany warunków umowy. W okresie 21 dni przed rozpoczęciem imprezy ustalona cena nie może zostać podwyższona.
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez Organizatora, czy przez innych dostawców usług turystycznych.
4. Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Klienta.
5. Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie za poniesione szkody lub krzywdy, jakich doznał w wyniku niezgodności.
6. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy winę za niezgodność ponosi Uczestnik lub osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodnosci nie dało się przewidzieć lub uniknąć, a także gdy niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
7. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn od niego niezależnych nie zwalnia go z obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczy, sportowy, rzeczy wartościowe i inne pozostawione przez Uczestników podczas pobytu w ośrodkach i środkach transportu.
 
V. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
1. Klient ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w umowie i stanowiącej jej integralną część ofercie imprezy.
2. W czasie trwania imprezy Uczestnik ma prawo do korzystania z pomocy pilota, rezydenta i innych przedstawicieli Organizatora, zatrudnionych przy realizacji imprezy turystycznej, którym może zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące realizacji programu imprezy, równocześnie zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek wyżej wymienionych osób dotyczących realizacji programu, zwłaszcza godzin i miejsc zbiórek.
3. Uczestnik zobowiązany jest stawić się na miejsce zbiórki lub miejsce rozpoczęcia podróży określone w dokumentach imprezy. Zmiana miejsca rozpoczęcia lub zakończenia podróży, nawet jeżeli znajduje się na trasie przejazdu wymaga zgody Organizatora.
4. Jeżeli Uczestnik podczas podróży zagranicznej nie będzie się legitymował polskim dokumentem tożsamości, ma obowiązek poinformować o tym fakcie Organizatora, który udzieli mu dodatkowych informacji na temat właściwych przepisów wjazdowych, które będą go obowiązywały.
5. Uczestnik ma obowiązek legitymować się podczas imprezy turystycznej ważnymi dokumentami wymaganymi dla danej podróży, a także wszystkimi dokumentami wydanymi przez Organizatora.
6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych, celnych i dewizowych, tak w Polsce jak i za granicą. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów ponosi Uczestnik. W wypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika przepisów prawnych i porządkowych Organizator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym
7. W trakcie kolonii i obozów, w przypadku palenia tytoniu, zażywania narkotyków, spożywania alkoholu, bycia pod ich wpływem  lub poważnego naruszenia regulaminu obozu, Uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt rodziców/opiekunów prawnych. Organizator w tym wypadku nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane świadczenia.
7. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Klientowi, który w trakcie imprezy turystycznej znalazł się w trudnej sytuacji z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc ta polega w szczególności na udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, kontaktu z władzami lokalnymi oraz pomocy konsularnej, a także na udzieleniu Uczestnikowi pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organiaztora.
8. W wypadku Uczestników niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wgląd do dokumentacji medycznej i w pilnych przypadkach podejmowanie przez wychowawcę w ich zastępstwie decyzji związanych z  udzielaniem  niezbędnej pomocy medycznej. Wychowawca ze swej strony ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia rodziców lub opiekunów prawnych o zaistniałym zdarzeniu.
9. Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód. W wypadku Uczestnika niepełnoletniego szkody pokrywa rodzic bądź opiekun prawny (bez pośrednictwa firm ubezpieczeniowych).
 
VI. REKLAMACJE I PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG
1. Klient ma obowiązek poinformować Organizatora lub jego przedstawiciela w miejscu imprezy o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy. W przypadku stwierdzonej niezgodności Klient ma prawo do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom skarga winna być złożona przez Uczestnika niezwłocznie, tak aby Organizator mógł jak najszybciej interweniować i wyjasnić sprawę w trybie pilnym. Organizator zaleca złożenie skargi w postaci papierowej lub elektronicznej (mailem), ewentualnie na innym trwałym nośniku. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta i imprezy w której uczestniczył, przedmiot skargi, wskazanie niedogodności oraz określenie żądań, a ponadto powinna być złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem. W przypadku złożenia skargi po terminie, Organizator jest uprawniony do uznania jej za bezskuteczną, co nie ogranicza uprawnień Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 3 lata. Klient, w trakcie rozpatrywania skargi przez Organizatora powinien zapewnić współpracę z nim w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia skargi.
2. Skarga związana z realizacją imprezy może być kierowana bezpośrednio do Organizatora lub do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego umowa została zawarta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje skargę Organizatorowi. Skargę wniesioną do agenta w danym dniu uważa się za wniesioną z tym dniem do Organizatora. Agent oraz przedstawiciel Organizatora w miejscu realizacji imprezy (rezydent) nie są uprawnieni do uznawania związanych z umową roszczeń Uczestnika, w szczególności wynikających z wniesionej przez Klienta skargi.Wykupując imprezę, której głównym Organizatorem jest AT-U Marek Duda, w razie wniesienia reklamacji dotyczącej jakości świadczenia, Uczestnik może otrzymać zwrot tylko w przypadku uznania reklamacji przez bepośredniego Organizatora.
3. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana Klientowi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, stosownie do okoliczności bezzwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych klientów uczestniczących w imprezach turystycznych realizowanych przez Organizatora, jest Agencja Turystyczno-Usługowa Marek Duda, 54-129 Wrocław, ul. S. Drzewieckiego 12/22, właścieciel OW Czerwony Kozioł, 48-340 Głuchołazy, ul. Gen.W. Andersa 39,  e-mail: czerwonykoziol@wp.pl, tel. 604 650 907, 882 716 856
2. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Agencję Turystyczno – Usługową Marek Duda w celu zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak mozliwości zawarcia i realizacji umowy.                    
3. Odbiorcą danych jest Agencja Turystyczno – Usługowa Marek Duda, 54-129 Wrocław, ul. Drzewieckiego 12/22 oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych uczestnika na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy, w zakresie niezbędnym do jej wykonania, w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którym jest również marketing bezpośredni, w celu wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń.
5. W zakresie dotyczącym zawartego ubezpieczenia administratorem danych osobowych uczestników imprez jest SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 01-208 Warszawa, ul.Przyokopowa 31 (e-mail: info@signal-iduna.pl), tel. +48 22 5056506. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ubezpieczyciela można skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych (e-mail: iod@signal-iduna.pl).
Pełna informacja na temat przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA  Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl
6.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów zawartej umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabiezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
7.Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesiena sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
VIII. INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I GWARANCJI
1. Na mocy zawartej pomiędzy AT-U Marek Duda i SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr 200888 z dnia 10.01.2012 każdy uczestnik imprezy turystycznej realizowanej przez Organizatora zgłoszony do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA – Bezpieczne Podróże oraz może być objęty dodatkowo ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej – Bezpieczne Rezerwacje.
a) uczestnicy wyjazdów zagranicznych objęci są ubezpieczeniem w zakresie STANDARD (dot. terytorium Europy i Basenu Morza Śródziemnego), którego przedmiotem są: koszty leczenia (KL – wariant podstawowy) suma ubezpieczenia – 20,000 EUR, koszty ratownictwa – 6.000 EUR, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) suma ubezpieczenia: 15.000 zł na wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, a w wypadku imprez narciarskich rozszerzonego o SZ (sporty zimowe) dodatkowo odpowiedzialność cywilna (OC) suma ubezpieczenia 30.000 EUR
b) uczestnicy imprez krajowych objęci są ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) o sumie ubezpieczenia 10.000 zł.
2. Umowa nie może być zawarta z klientem, który nie wyraził zgody, że w wypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela. Klient wyraża zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji leczenia.
3. Klient oświadcza za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje płatności , że przed zawarciem umowy  zgłoszenia  otrzymał, stanowiące załącznik do niniejszej umowy, Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dla imprez zagranicznych są to Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą Nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r. , dla imprez krajowych Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą Nr 70/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015 r., dla wybranych ubezpieczeń fakultatywnych w przypadku ich wykupieniaBezpieczne Rezerwacje zatwierdzone uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 30.08.2018 r.). oraz został poinformowany o przedmiocie ubezpieczenia, zakresie i sumach ubezpieczenia a także sposobie postępowania w razie zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.                                
4. Klient deklaruje, iż stan jego zdrowia oraz pozostałych osób, które reprezentuje pozwala na wzięcie udziału w imprezie będącej przedmiotem niniejszej umowy. Posiadanie chorób przewlekłych wymaga dodatkowego ubezpieczenia.
5. W przypadku zdarzenia (nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku) należy bezzwłocznie skontaktować się, przed dotarciem do placówki medycznej z Centralą Alarmową tel. (czynny całą dobę) + 48 22 864 55 26, sms + 48 661 000 888, fax + 48 22 575 95 75
6. Szczegółowe informacje dotyczące warunków umów z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. są dostępne na stronie internetowej pod adresem:www.czerwonykoziol.pl
7. Organizator oświadcza, że posiada ważną gwarancję ubezpieczeniową wydaną przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., przeznaczoną na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do kraju oraz zwrot całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę w razie niewypłacalności organizatora.
8. Organizator oświadcza, że zgodnie z ustawą  składa na bieżąco comiesięczne deklaracje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i nie posiada zaległości z tytułu składek na Fundusz.
9. W razie przewidzianej ustawą konieczności wypłat z gwarancji ubezpieczeniowej szczegółowych informacji udziela klientowi:
a) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do kraju Dolnośląski Urząd Marszałkowski lub najbliższa placówka
 konsularna Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w zakresie zwrotu całości lub części wpłaty za imprezę SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych /Dz.U. z 2004 r. nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami/, kodeksu cywilnego oraz przepisy o ochronie Konsumenta.
2. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, przez właściwe sądy.
3. Warunki uczestnictwa obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r.
 
Agencja Turystyczno-Usługowa Marek Duda
54-129 Wrocław, ul.S.Drzewieckiego 12/22
tel.: 604 650 907, 882 716 856
e-mail: czerwonykoziol@wp.pl 
 

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA
W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ AGENCJĘ TURYSTYCZNO-USŁUGOWĄ MAREK DUDA
 
Agencja Turystyczno-Usługowa Marek Duda posiada zaświadczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wpisie do Rejestru Organizatorów i Pośredników Turystycznych – Nr 43/0886/2004.
 
I. ZAWARCIE UMOWY
1. Niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej organizowanej przez Agencję Turystyczno – Usługową Marek Duda, zwaną w dalszej części Organizatorem.
2. Zawarcie pomiędzy Uczestnikiem (Klientem) a Organizatorem umowy o udział w imprezie, następuje w momencie podpisania umowy zgłoszenia przez Uczestnika lub osobę występującą w jego imieniu i przedstawiciela Organizatora lub upoważnionej agencji, bądź poprzez przyjęcie przez Organizatora opłaty rezerwacyjnej (zadatku) w wysokości określonej w ofercie.
3. Klient zawierając umowę z Organizatorem potwierdza, że zapoznał się z ofertą imprezy oraz niniejszymi Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa i je akceptuje.
4. Organizator zobowiązuje się do realizacji imprezy zgodnie z umową i ofertą imprezy.
5. Zawarcie umowy na rzecz osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych
6. W umowie zgłoszeniu strony mogą określić wymagania specjalne, o których Klient powiadomił Organizatora i na które strony umowy wyraziły zgodę.
7. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie mogą nastąpić wyłącznie w formie i za zgodą umawiających się stron.  
 
II. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Uczestnik zobowiązany jest do dokonywania wpłat za imprezę w terminach określonych w ofercie.
2. W razie niedokonania wpłaty w określonym terminie Organizator może rozwiązać umowę w dniu następującym po ostatnim dniu tego terminu, chyba że wyrazi zgodę na przedłużenie terminu zapłaty.
3. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na rachunek Organizatora, a koszty operacji bankowych ponosi Uczestnik.
 
III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY
1.Klient może odstąpić od umowy w każdym czasie przed rozpoczęciem imprezy. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych  w ustawie, w razie odstąpienia od umowy Uczestnik  jest obowiązany do zapłacenia na rzecz Organizatora opłaty za rezygnację, której wysokość odpowiada zapłaconej przez Klienta cenie imprezy pomniejszonej o zaoszczędzone przez Organizatora koszty lub wpływy z alternatywnego wykorzystania danych usług w ramach tej imprezy. Klient może żądać od Organizatora uzasadnienia wysokości opłaty za odstąpienie od umowy.
Szacunkowa wysokość strat Organizatora w zależności od terminu rezygnacji, to:
a) do 50 zł – przy rezygnacji w terminie do 45 dni przed rozpoczęciem
b) utrata zadatku – przy rezygnacji pomiędzy 44 a 15 dniem przed rozpoczęciem
c) do 90% ceny imprezy – przy rezygnacji później niż 14 dni przed rozpoczęciem
2. Organizator nie będzie dokonywał potrąceń, jeśli w czasie pozwalającym Organizatorowi na dokonanie niezbędnych formalności, w miejsce osoby rezygnującej zostanie przedstawiona inna osoba mogąca uczestniczyć w imprezie, która przejmie wszystkie wynikajace z umowy obowiązki.
3. Uczestnik może odstąpić od umowy przed rozpoczęciem imprezy bez ponoszenia opłaty za rezygnację w przypadku zaistnienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację  imprezy. Klient może żądać od Organizatora wyłącznie zwrotu dokonanych wpłat, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.
4. Rezygnację z uczestnictwa można złożyć wyłącznie w formie pisemnej i następuje ona z datą doręczenia jej Organizatorowi.
5. Za rezygnację z udziału w imprezie uznaje się także niestawienie Klienta w wyznaczonym czasie i miejscu przed rozpoczęciem imprezy, bądź nieposiadanie przez Klienta dokumentów, których brak uniemożliwia udział w imprezie.
6. Organizator może rozwiązać umowę i dokonać pełnego zwrotu wpłat dokonanych przez Klienta z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli nie może zrealizować umowy z powodu nieuniknionych i nadwyczajnych okoliczności. Organizator powiadomi Klienta na trwałym nośniku o rozwiązaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy i dokonania pełnego zwrotu wpłat dokonanych przez Klienta z tytułu imprezy, bez dodatkowego odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie nie przekroczyła wymaganego minimum 30 osób , a Organizator powiadomił Klienta o rozwiązaniu umowy w terminie nie później:
a) niż na 21 dni przed rozpoczęciem imprezy trwającej ponad 6 dni,
b) niż na 7 dni przed rozpoczeciem imprezy trwającej 6 dni lub krócej
W takim wypadku Organizator dołoży wszelkich starań aby zapewnić uczestnikowi alternatywną ofertę.
8. Organizator dokonuje zwrotu poniesionych opłat i wpłat w terminie nieprzekraczającym 7 dni. Przy dokonaniu zwrotów wpłaconych kwot odsetki nie przysługują.
 
IV. ZMIANA PROGRAMU, ŚWIADCZEŃ I CEN, OBOWIĄZKI I OPDPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że program ma charakter ramowy. Organizator zastrzega sobie prawo, o ile zajdzie taka potrzeba, do realizowania programu ekwiwalentnego, co nie stanowi zmiany warunków umowy. Jeżeli uczestnik zawiadomiony o zmianie programu imprezy nie zgłosi rezygnacji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, przyjmuje się, że wyraził on zgodę na nowe warunki. W wypadku braku akceptacji ze strony Klienta zaproponowanej zmiany oznacza to, że  odstępuje on od umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.                                                                                                                                                          
2. Organizator zastrzega sobie możliwość podniesienia ceny imprezy w wypadku wzrostu: kursów walut, kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków i innych zdarzeń fizycznych bądź prawnych od niego niezależnych. Tego rodzaju zmiana nie stanowi zmiany warunków umowy. W okresie 21 dni przed rozpoczęciem imprezy ustalona cena nie może zostać podwyższona.
3. Organizator ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie wszystkich usług turystycznych objętych umową, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez Organizatora, czy przez innych dostawców usług turystycznych.
4. Uczestnikowi przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Klienta.
5. Uczestnikowi przysługuje odszkodowanie za poniesione szkody lub krzywdy, jakich doznał w wyniku niezgodności.
6. Klientowi nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność w przypadku, gdy winę za niezgodność ponosi Uczestnik lub osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową, a niezgodnosci nie dało się przewidzieć lub uniknąć, a także gdy niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.
7. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z przyczyn od niego niezależnych nie zwalnia go z obowiązku udzielenia w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczy, sportowy, rzeczy wartościowe i inne pozostawione przez Uczestników podczas pobytu w ośrodkach i środkach transportu.
 
V. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA
1. Klient ma prawo do wszystkich świadczeń określonych w umowie i stanowiącej jej integralną część ofercie imprezy.
2. W czasie trwania imprezy Uczestnik ma prawo do korzystania z pomocy pilota, rezydenta i innych przedstawicieli Organizatora, zatrudnionych przy realizacji imprezy turystycznej, którym może zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące realizacji programu imprezy, równocześnie zobowiązany jest do stosowania się do wskazówek wyżej wymienionych osób dotyczących realizacji programu, zwłaszcza godzin i miejsc zbiórek.
3. Uczestnik zobowiązany jest stawić się na miejsce zbiórki lub miejsce rozpoczęcia podróży określone w dokumentach imprezy. Zmiana miejsca rozpoczęcia lub zakończenia podróży, nawet jeżeli znajduje się na trasie przejazdu wymaga zgody Organizatora.
4. Jeżeli Uczestnik podczas podróży zagranicznej nie będzie się legitymował polskim dokumentem tożsamości, ma obowiązek poinformować o tym fakcie Organizatora, który udzieli mu dodatkowych informacji na temat właściwych przepisów wjazdowych, które będą go obowiązywały.
5. Uczestnik ma obowiązek legitymować się podczas imprezy turystycznej ważnymi dokumentami wymaganymi dla danej podróży, a także wszystkimi dokumentami wydanymi przez Organizatora.
6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych, celnych i dewizowych, tak w Polsce jak i za granicą. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów ponosi Uczestnik. W wypadku rażącego naruszenia przez Uczestnika przepisów prawnych i porządkowych Organizator może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym
7. W trakcie kolonii i obozów, w przypadku palenia tytoniu, zażywania narkotyków, spożywania alkoholu, bycia pod ich wpływem  lub poważnego naruszenia regulaminu obozu, Uczestnik zostanie wydalony z placówki na koszt rodziców/opiekunów prawnych. Organizator w tym wypadku nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane świadczenia.
7. Organizator niezwłocznie udziela odpowiedniej pomocy Klientowi, który w trakcie imprezy turystycznej znalazł się w trudnej sytuacji z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności. Pomoc ta polega w szczególności na udzieleniu odpowiednich informacji dotyczących świadczeń zdrowotnych, kontaktu z władzami lokalnymi oraz pomocy konsularnej, a także na udzieleniu Uczestnikowi pomocy w skorzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej oraz skorzystaniu ze świadczeń zastępczych. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy, jeżeli trudna sytuacja powstała z wyłącznej winy umyślnej Uczestnika lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Wysokość opłaty nie może przewyższać rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organiaztora.
8. W wypadku Uczestników niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni wyrażają zgodę na wgląd do dokumentacji medycznej i w pilnych przypadkach podejmowanie przez wychowawcę w ich zastępstwie decyzji związanych z  udzielaniem  niezbędnej pomocy medycznej. Wychowawca ze swej strony ma obowiązek bezzwłocznego powiadomienia rodziców lub opiekunów prawnych o zaistniałym zdarzeniu.
9. Klient zobowiązany jest do pokrycia wyrządzonych przez siebie szkód. W wypadku Uczestnika niepełnoletniego szkody pokrywa rodzic bądź opiekun prawny (bez pośrednictwa firm ubezpieczeniowych).
 
VI. REKLAMACJE I PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG
1. Klient ma obowiązek poinformować Organizatora lub jego przedstawiciela w miejscu imprezy o wszelkich niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji imprezy. W przypadku stwierdzonej niezgodności Klient ma prawo do złożenia skargi. W celu zapobiegania szkodom skarga winna być złożona przez Uczestnika niezwłocznie, tak aby Organizator mógł jak najszybciej interweniować i wyjasnić sprawę w trybie pilnym. Organizator zaleca złożenie skargi w postaci papierowej lub elektronicznej (mailem), ewentualnie na innym trwałym nośniku. Skarga powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta i imprezy w której uczestniczył, przedmiot skargi, wskazanie niedogodności oraz określenie żądań, a ponadto powinna być złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie skargi przed jego upływem. W przypadku złożenia skargi po terminie, Organizator jest uprawniony do uznania jej za bezskuteczną, co nie ogranicza uprawnień Klienta do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed upływem okresu przedawnienia, wynoszącego 3 lata. Klient, w trakcie rozpatrywania skargi przez Organizatora powinien zapewnić współpracę z nim w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia skargi.
2. Skarga związana z realizacją imprezy może być kierowana bezpośrednio do Organizatora lub do agenta turystycznego, za pośrednictwem którego umowa została zawarta. Agent turystyczny niezwłocznie przekazuje skargę Organizatorowi. Skargę wniesioną do agenta w danym dniu uważa się za wniesioną z tym dniem do Organizatora. Agent oraz przedstawiciel Organizatora w miejscu realizacji imprezy (rezydent) nie są uprawnieni do uznawania związanych z umową roszczeń Uczestnika, w szczególności wynikających z wniesionej przez Klienta skargi.Wykupując imprezę, której głównym Organizatorem jest AT-U Marek Duda, w razie wniesienia reklamacji dotyczącej jakości świadczenia, Uczestnik może otrzymać zwrot tylko w przypadku uznania reklamacji przez bepośredniego Organizatora.
3. Odpowiedź na prawidłowo złożoną skargę zostanie przekazana Klientowi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, stosownie do okoliczności bezzwłocznie, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
 
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych klientów uczestniczących w imprezach turystycznych realizowanych przez Organizatora, jest Agencja Turystyczno-Usługowa Marek Duda, 54-129 Wrocław, ul. S. Drzewieckiego 12/22, właścieciel OW Czerwony Kozioł, 48-340 Głuchołazy, ul. Gen.W. Andersa 39,  e-mail: czerwonykoziol@wp.pl, tel. 604 650 907, 882 716 856
2. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Agencję Turystyczno – Usługową Marek Duda w celu zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak mozliwości zawarcia i realizacji umowy.                    
3. Odbiorcą danych jest Agencja Turystyczno – Usługowa Marek Duda, 54-129 Wrocław, ul. Drzewieckiego 12/22 oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych uczestnika na podstawie przepisów prawa.
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy, w zakresie niezbędnym do jej wykonania, w celu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, którym jest również marketing bezpośredni, w celu wykonania ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych oraz ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń.
5. W zakresie dotyczącym zawartego ubezpieczenia administratorem danych osobowych uczestników imprez jest SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą 01-208 Warszawa, ul.Przyokopowa 31 (e-mail: info@signal-iduna.pl), tel. +48 22 5056506. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ubezpieczyciela można skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych (e-mail: iod@signal-iduna.pl).
Pełna informacja na temat przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA  Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl
6.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów zawartej umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa dla zabiezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe Klienta nie będą podlegały profilowaniu.
7.Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesiena sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
VIII. INFORMACJE O UBEZPIECZENIU I GWARANCJI
1. Na mocy zawartej pomiędzy AT-U Marek Duda i SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr 200888 z dnia 10.01.2012 każdy uczestnik imprezy turystycznej realizowanej przez Organizatora zgłoszony do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA – Bezpieczne Podróże oraz może być objęty dodatkowo ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej – Bezpieczne Rezerwacje.
a) uczestnicy wyjazdów zagranicznych objęci są ubezpieczeniem w zakresie STANDARD (dot. terytorium Europy i Basenu Morza Śródziemnego), którego przedmiotem są: koszty leczenia (KL – wariant podstawowy) suma ubezpieczenia – 20,000 EUR, koszty ratownictwa – 6.000 EUR, następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) suma ubezpieczenia: 15.000 zł na wypadek śmierci lub 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu, a w wypadku imprez narciarskich rozszerzonego o SZ (sporty zimowe) dodatkowo odpowiedzialność cywilna (OC) suma ubezpieczenia 30.000 EUR
b) uczestnicy imprez krajowych objęci są ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) o sumie ubezpieczenia 10.000 zł.
2. Umowa nie może być zawarta z klientem, który nie wyraził zgody, że w wypadku zachorowania w trakcie imprezy zwalnia leczących go lekarzy w kraju i za granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem ubezpieczyciela. Klient wyraża zgodę na udostępnienie ubezpieczycielowi dokumentacji leczenia.
3. Klient oświadcza za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuje płatności , że przed zawarciem umowy  zgłoszenia  otrzymał, stanowiące załącznik do niniejszej umowy, Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dla imprez zagranicznych są to Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą Nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r. , dla imprez krajowych Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą Nr 70/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015 r., dla wybranych ubezpieczeń fakultatywnych w przypadku ich wykupieniaBezpieczne Rezerwacje zatwierdzone uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 30.08.2018 r.). oraz został poinformowany o przedmiocie ubezpieczenia, zakresie i sumach ubezpieczenia a także sposobie postępowania w razie zaistnienia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.                                
4. Klient deklaruje, iż stan jego zdrowia oraz pozostałych osób, które reprezentuje pozwala na wzięcie udziału w imprezie będącej przedmiotem niniejszej umowy. Posiadanie chorób przewlekłych wymaga dodatkowego ubezpieczenia.
5. W przypadku zdarzenia (nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku) należy bezzwłocznie skontaktować się, przed dotarciem do placówki medycznej z Centralą Alarmową tel. (czynny całą dobę) + 48 22 864 55 26, sms + 48 661 000 888, fax + 48 22 575 95 75
6. Szczegółowe informacje dotyczące warunków umów z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. są dostępne na stronie internetowej pod adresem:www.czerwonykoziol.pl
7. Organizator oświadcza, że posiada ważną gwarancję ubezpieczeniową wydaną przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., przeznaczoną na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do kraju oraz zwrot całości lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę w razie niewypłacalności organizatora.
8. Organizator oświadcza, że zgodnie z ustawą  składa na bieżąco comiesięczne deklaracje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i nie posiada zaległości z tytułu składek na Fundusz.
9. W razie przewidzianej ustawą konieczności wypłat z gwarancji ubezpieczeniowej szczegółowych informacji udziela klientowi:
a) w zakresie pokrycia kosztów kontynuacji imprezy lub kosztów powrotu do kraju Dolnośląski Urząd Marszałkowski lub najbliższa placówka
 konsularna Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w zakresie zwrotu całości lub części wpłaty za imprezę SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
 
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych /Dz.U. z 2004 r. nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami/, kodeksu cywilnego oraz przepisy o ochronie Konsumenta.
2. Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia, przez właściwe sądy.
3. Warunki uczestnictwa obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r.
 
Agencja Turystyczno-Usługowa Marek Duda
54-129 Wrocław, ul.S.Drzewieckiego 12/22
tel.: 604 650 907, 882 716 856
e-mail: czerwonykoziol@wp.pl