Regulamin Ośrodka

Kierownictwo Ośrodka będzie Państwu bardzo wdzięczne za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpiecznego pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Najmując pokój określa się czas pobytu w ośrodku. Jeżeli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość ośrodka powinien zgłosić do godziny 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Zatrzymanie pokoju po godzinie 14:00 traktowane jest jako podstawa do naliczania obciążeń za kolejną rozpoczętą dobę. Nie jest to jednak gwarancja przedłużenia pobytu.
 5. Ośrodek nie wynajmuje pokoi gościom indywidualnym, zamieszkałym na terenie gminy Głuchołazy oraz osobom niepełnoletnim, które nie znajdują się pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 6. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników ośrodka lub innych osób przebywających w ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie ośrodka.
 7. Gość ośrodka winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy. Niedokonanie zapłaty za pobyt z góry uprawnia personel ośrodka do odmowy zameldowania gościa  i wydania klucza do pokoju.
 8. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich na recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 9. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  • sprzątanie pokoju (na życzenie gościa) i wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi na to zgodę i życzenie,
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 11. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość ośrodka przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie ośrodka parking jest parkingiem niestrzeżonym.
 12. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. Gość ośrodka ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe  z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 14. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 15. Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 16. Wszelkie odwiedziny muszą być zgłaszane na recepcji. Osoby nie zameldowane mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach 7:00 – 22:00.
 17. W ośrodku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 7:00. W czasie ciszy nocnej osoby korzystające z usług ośrodka winny zachowywać się tak by nie zakłócać spokoju innym gościom.
 18. We wszystkich pomieszczeniach obiekru obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest również używanie w pokojach palników gazowych, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy, urządzeń RTV i komputerowych. Palenie ogniska jest dozwolone wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, po uprzednim uzyskaniu zgody kierownictwa ośrodka.
 19. Zabrania się przestawiania mebli oraz sprzętów będących na wyposażeniu pokoju oraz wynoszenia z jadalni zastawy stołowej i sztućców.
 20. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych poza pokojami i miejscami do tego wyznaczonymi.
 21. Gość ma prawo, za dodatkową opłatą, do zamieszkania w pokoju ze zwierzęciem. Zakazane jest wyprowadzanie zwierzęcia w celach rekreacyjnych na terenie ośrodka. W czasie poruszania się gościa po terenie ośrodka ze zwierzęciem, winno ono być prowadzone na smyczy, w wypadku psa dodatkowo w kagańcu. gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu i urządzeniach ośrodka.
 22. Każdorazowe wezwanie na teren ośrodka służb ratowniczo-porządkowych winno odbywać się za pośrednictwem personelu obiektu a w sytuacjach nagłych z jego bezzwłocznym powiadomieniem.
 23. Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od ośrodka nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystanie świadczenia.
 24. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która w rażący sposób go narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania do żądań ośrodka, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.

Zatwierdził:
Marek Duda

Życzymy miłego pobytu
Kierownictwo Ośrodka

Głuchołazy, 01.05.2009
ze zmianami 01.09.2017